News & Updates

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ
ของชาวทีเคเอสและธุรกิจในเครือฯ

Big Cleaning Day PM 2.5

“กิจกรรมพวกเราชาวนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ร่วมใจทำ Big Cleaning Day PM 2.5” วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 พนักงานได้เข้าร่วมทำความสะอาด และนำน้ำดื่มจำนวน 200 ขวด แจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร