News & Updates

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ
ของชาวทีเคเอสและธุรกิจในเครือฯ

พิธีมอบประกาศนียบัตร

พิธีมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 นักศึกษาทุนทวิภาคีรุ่น 6 ประจำปีการศึกษา 2562 รับมอบจำนวน 7 คน ณ วิทยาลัยเทคโนสยาม (สยามเทค)