News & Updates

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ
ของชาวทีเคเอสและธุรกิจในเครือฯ

กรกฎาคม 16, 2019

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดโคกขาม วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหารและพนักงานได้เข้ากิจกรรมในครั้งนี้ด้วย