News & Updates

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ
ของชาวทีเคเอสและธุรกิจในเครือฯ

สิงหาคม 4, 2019

กิจกรรม SHOP ชอบช่วย

กิจกรรม SHOP ชอบช่วย จากการขายสินค้ามือ 2 รายได้ทั้งหมดมอบให้โรงเรียนธรรมมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) จ.เพชรบุรี วันที่ 4 สิงหาคม 2562 จำนวนเงิน 50,000.- บาท