News & Updates

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ
ของชาวทีเคเอสและธุรกิจในเครือฯ

คณะ BRAIN 4 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเทคโนโลยี ณ T.K.S.

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม" (BRAIN) รุ่นที่ 4 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านการพิมพ์อันทันสมัยของบริษัท พร้อมฟังบรรยายการดำเนินธุรกิจที่ให้บริการแบบครบวงจร และมีความปลอดภัยสูง สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยมีคุณกรกฤช จุฬางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการหลักสูตร BRAIN นำคณะเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ นิคมสินสาคร จ.สมุทรสาคร