News & Updates

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ
ของชาวทีเคเอสและธุรกิจในเครือฯ

T.K.S. Group พิชิต 100,000 กิโลเมตร ในกิจกรรม T.K.S. Family Run 2022 เสริมสุขภาพสร้างสุขให้พนักงาน

วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส และคุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. ได้จัดกิจกรรม T.K.S. Family Run 2022 ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร บริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์สินสาครขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมที่ให้พนักงานภายในบริษัทได้ร่วมกันแสดงความเป็นตัวเอง เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน ส่งความสุขร่วมกัน นอกจากนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้น กลุ่มบริษัท ที. เค. เอส. ได้จัดกิจกรรม T.K.S. Virtual Run ขึ้น เป้าหมายให้พนักงานในบริษัทได้มีสุขภาพที่แข็งแรง และเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนเพื่อเข้ากองทุน T.K.S. Happy Life ตั้งเป้าหมายในการวิ่ง 100,000 กิโลเมตร และทางบริษัทสมทบเงินเข้ากองทุน 100,000 บาท โดยกองทุน T.K.S Happy Life จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือพนักงานที่ประสบปัญหาภัยพิบัติต่างๆ อาทิเช่น โรคระบาดร้ายแรง อัคคีภัย อุทกภัย เป็นต้น

ในการจัดกิจกรรม T.K.S. Virtual Run 2022 ระยะทางที่ชาว ที. เค. เอส. ทำได้ที่ 100,881 กิโลเมตร จากพนักงานที่ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 761 คน โดยตัวแทนพนักงานในการรับมอบเงินสมทบเข้ากองทุนในครั้งนี้ คือ คุณภาคภูมิ ภูอุดม ประธานกรรมการบริษัท ที. เค. เอส. เพื่อนำไปช่วยเหลือพนักงานต่อไป

สำหรับกิจกรรม T.K.S. Family Run และ T.K.S. Virtual Run จะเป็นกิจกรรมหลักที่ทางบริษัทจัดให้เห็นถึงความสำคัญของพนักงานทุกคน และจะจัดกิจกรรมนี้ต่อไปในทุกปี เพื่อความยั่งยืนของกองทุน T.K.S. Happy Life ในอนาคตต่อไป