News & Updates

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ
ของชาวทีเคเอสและธุรกิจในเครือฯ

กิจกรรมทอดกฐิน

กิจกรรมทอดกฐิน วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ วัดโคกขาม จำนวนเงิน 10,000 บาท และนำน้ำดื่ม TKS จำนวน 300 ขวด แจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย