News & Updates

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ
ของชาวทีเคเอสและธุรกิจในเครือฯ

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน

กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและนำอุปกรณ์การเรียน มอบให้ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 60 คน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562