• คณะกรรมการบริษัท

  • ผู้บริหารระดับสูง

  • โครงสร้างการจัดการ

  • โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2567)

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
วันที่แต่งตั้ง 21 เมษายน 2565

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

กรรมการอิสระ
วันที่แต่งตั้ง 14 พฤศจิกายน 2555

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการอิสระ
วันที่แต่งตั้ง 25 เมษายน 2562

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

กรรมการอิสระ
วันที่แต่งตั้ง 2 มกราคม 2562

นายประภาศ คงเอียด

กรรมการอิสระ
วันที่แต่งตั้ง 20 เมษายน 2566

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

กรรมการ
วันที่แต่งตั้ง 21 ธันวาคม 2566

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

กรรมการ
วันที่แต่งตั้ง 2 มกราคม 2563

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่แต่งตั้ง 25 สิงหาคม 2559

นายภาคภูมิ ภูอุดม

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ (SPM)
วันที่แต่งตั้ง 20 เมษายน 2566

คณะกรรมการตรวจสอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2567)

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

นายประภาศ คงเอียด

กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2567)

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และพัฒนาความยั่งยืน (กรรมการอิสระ)

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

กรรมการกำกับดูแลกิจการ
และพัฒนาความยั่งยืน

นายภาคภูมิ ภูอุดม

กรรมการกำกับดูแลกิจการ
และพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2567)

นายประภาศ คงเอียด

ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2567)

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการอิสระ)

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายภาคภูมิ ภูอุดม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2567)

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานกรรมการบริหาร

ภาคภูมิ ภูอุดม

กรรมการบริหาร

ข้อมูลแสดงการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ชื่อบริษัท

ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)

Enมูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)

สัดส่วนเงินลงทุน (%)

สิทธิการออกเสียง (%)

บริษัทย่อยทางตรงบริษัท

ที.เค.เอส สยามเพลส แมเนจเม้นท์ จำกัด

560,000,000

10

100

100

บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด

10,000,000

10

100

100

บริษัท โกไฟว์ จำกัด

10,000,000

10

58

58

บริษัทร่วม

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

847,361,206

1

38.51

38.51

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

244,871,104

1

25

25

ถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน บริษัท ที.เค.เอส สยามเพลส

แมเนจเม้นท์ จำกัด (ถือสัดส่วน 100%)

บริษัท มาร์เวลแพค จำกัด

90,000,000

5

-

-

บริษัท ไทยบริติช ดีโพสต์ จำกัด

34,000,000

10

-

-

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด

37,000,000

10

-

-

บริษัทร่วมทุน

Myanmar Deco

25 (ล้านเหรียญสหรัฐ)


40%

40