• คณะกรรมการบริษัท

  • ผู้บริหารระดับสูง

  • โครงสร้างการจัดการ

  • โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2567)

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท
วันที่แต่งตั้ง 21 เมษายน 2565

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

กรรมการอิสระ
วันที่แต่งตั้ง 14 พฤศจิกายน 2555

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการอิสระ
วันที่แต่งตั้ง 25 เมษายน 2562

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

กรรมการอิสระ
วันที่แต่งตั้ง 2 มกราคม 2562

นายประภาศ คงเอียด

กรรมการอิสระ
วันที่แต่งตั้ง 20 เมษายน 2566

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

กรรมการ
วันที่แต่งตั้ง 21 ธันวาคม 2566

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

กรรมการ
วันที่แต่งตั้ง 2 มกราคม 2563

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่แต่งตั้ง 25 สิงหาคม 2559

นายภาคภูมิ ภูอุดม

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ (SPM)
วันที่แต่งตั้ง 20 เมษายน 2566

นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล

กรรมการ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
วันที่แต่งตั้ง 23 เมษายน 2567

คณะกรรมการตรวจสอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2567)

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

นายประภาศ คงเอียด

กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2567)

นางเสาวนีย์ กมลบุตร

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และพัฒนาความยั่งยืน (กรรมการอิสระ)

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

กรรมการกำกับดูแลกิจการ
และพัฒนาความยั่งยืน

นายภาคภูมิ ภูอุดม

กรรมการกำกับดูแลกิจการ
และพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2567)

นายประภาศ คงเอียด

ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
(กรรมการอิสระ)

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวสุธิดา มงคลสุธี

กรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(กรรมการอิสระ)

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายภาคภูมิ ภูอุดม

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานกรรมการบริหาร

นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี

กรรมการบริหาร

นายภาคภูมิ ภูอุดม

กรรมการบริหาร

นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล

กรรมการบริหาร

ข้อมูลแสดงการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ชื่อบริษัท

ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)

Enมูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)

สัดส่วนเงินลงทุน (%)

สิทธิการออกเสียง (%)

บริษัทย่อยทางตรงบริษัท

บริษัท สยามเพรส จำกัด

560,000,000

10

100

100

บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด

10,000,000

10

100

100

บริษัท โกไฟว์ จำกัด

50,000,000

10

52

52

บริษัทร่วม

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

847,361,206

1

38.51

38.51

บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

244,871,104

1

25

25

ถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน บริษัท ที.เค.เอส สยามเพลส

แมเนจเม้นท์ จำกัด (ถือสัดส่วน 100%)

บริษัท มาร์เวลแพค จำกัด

90,000,000

5

-

-

บริษัท ไทยบริติช ดีโพสต์ จำกัด

34,000,000

10

-

-

บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด

37,000,000

10

-

-

บริษัทร่วมทุน

Myanmar Deco

25 (ล้านเหรียญสหรัฐ)


40%

40