ประวัติความเป็นมา
และพัฒนาการที่สำคัญ

TKS เราไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนา ขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 • Transform to Tech Ecosystem

 • No. 1 in Security Solutions & IT Ecosystem

THE START OF THE NEW VISION

2567

 • อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โกไฟว์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,350,000 บาท เป็น 50,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 3,965,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
 • เปลี่ยนชื่อ “บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เป็น “บริษัท สยามเพรส จำกัด” 

2566

 • อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
  เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2565

 • จัดตั้ง บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่
 • TKS เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 462,226,467 บาท เป็น 508,449,467 บาท
 • ขายหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) จำนวน 25,000,000 หุ้น (1.75%)
 • เข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“MSC”) จำนวน 32,4000,000 หุ้น (9.00%)
 • ขายหุ้นสามัญของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) อีกจำนวน 8,000,000 หุ้น (0.54%) และ SABUY-W2 จำนวน 25,350,000 หน่วย
  ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน SABUY คงเหลือไม่เกิน 5.16% และ SABUY-W2 คงเหลือจำนวน 8,650,000 หน่วย
 • เข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“AIT”) จำนวน 19,200,000 หุ้น (1.44%) และ AIT-W2 จำนวน 28,968,900 หน่วย
 • ขายหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 39,000,000 หุ้น และ SABUY-W2 จำนวน 8,650,000 หน่วย ให้นายชูเกียรติฯ ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวจะส่งผลให้
  บริษัทฯ คงเหลือและถือหุ้นสามัญของ SABUY จำนวน 38,000,000 หุ้น (2.55%)
  และไม่มี SABUY-W2 คงเหลือ

2564

 • บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) จำนวน 110,000,000 หุ้น (9.68%)
 • บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของ TBSP จำนวน 150,061,118 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่า 73.48% ให้แก่ SABUY ซึ่งภายหลังการขายหุ้น TBSP ส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วน
  การถือหุ้นใน TBSP 25%
 • บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
  (Right Offering) ของบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“TBSP”) จำนวน
  10,209,711 หุ้นส่งผลให้ TKS คงสัดส่วนการถือหุ้นใน TBSP 25% 

2563

 • มีการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทฯ โดยการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ผ่านบริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ให้แก่ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“TBSP”) โดย TBSP ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TBSP จำนวน 94,220,357 หุ้น ให้แก่ เซอร์วิส ฮอลล์ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและการรับโอนกิจการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เซอร์วิส ฮอลล์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผู้ชำระบัญชีและผู้ถือหุ้นรายอื่นของเซอร์วิส ฮอลล์ จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ TBSP ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 94,220,357 หุ้น

2562

 • บริษัทได้ทําการขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย คือ บริษัท โกไฟว์ จํากัด จํานวน 399,997 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกและ จําหน่ายแล้วทั้งหมด ให้กับนายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ในราคาหุ้นละ 6 บาท เป็นจํานวนเงิน 2,399,982 บาท ทําให้บริษัทถือหุ้น 60%
 • บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นบริษัททีบีเอสพีจํากัด (มหาชน) “TBSP” และทางบริษัทฯ มีการปรับสัดส่วนจากร้อยละ 79.74 เป็นร้อยละ 97.17 ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง เช่น บัตรพลาสติก เช็ค ฉลากป้องกันการปลอมแปลง RFID และ Smart Card Reader โดยขณะนั้น TBSP มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 • บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจ เม้นท์ จํากัด ได้เข้าไปซื้อเงินลงทุนในบริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จํากัด ทําให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท มาร์เวลแพค จำกัด (MARVEL PACK Co., Ltd.)
 • บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ จำกัด ด้วยหุ้นที่บริษัทถืออยู่ใน SPM (Share Swap) เพื่อรองรับแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการรับจ้างแบบพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท โดยจะรวมบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เข้าด้วยกันหรือจัดไว้ภายในกลุ่มเดียวกัน