AWARDS

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

2566

T.K.S. Group ได้รับการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิก
แนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 1
ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

2566

รางวัล 3Rs Award โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่
Zero Waste to Landfill ประจำปี 2566

2566

เกียรติบัตรและโล่รางวัล ISB Leader Awards 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้รับการยกระดับจาก Initiator สู่ระดับ Leader จากการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเป็นรางวัลการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานผลสัมฤทธิ์์จากการดำเนินงานในระดับสากล

2566

รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

2566

โล่เกียรติยศโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโรงงานที่ยึดมั่่นในการประกอบกิจการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่่งแวดล้อมเพื่่อการพัฒนาอย่างยั่่งยืน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการ เติมเต็มความยั่่งยืนให้ปรากฏเป็นรูปธรรมในอุตสาหกรรมนั้้นได้อย่างแท้จริง

2566

กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. เข้ารับรางวัลธงขาวดาวเขียว (Green Star Award) ต่อเนื่่องเป็นปีที่ 2 ในพิธีรับมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2566

2566

โล่ และ เกียรติบัตร โรงงานเครือข่ายลดก๊าซเรือนกระจก ดีเด่น ประจำปี 2566 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (กนอ.)

2566

กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. ได้การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่่องเป็นปีที่ 4

2566

คะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และยังติดหนึ่งใน Top Quartile ในปี 2566 เป็นปีที่ 2 ต่อกัน ในโครงการ สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2566

การประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปี 2566 ในระดับ A เป็นปีที่ 2 ต่อกัน (เดิมใช้ชื่อว่าหุ้นยั่งยืน THSI) ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการสะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

2565

คุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
รับรางวัล Outstanding
Young Rising Star CEO Awards
ในงาน SET Awards 2022
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

2565

บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2565
(Green Star Award 2022)
จากนิคมอุสาหกรรมสินสาครให้บริษัทฯ
เป็นโรงงานในระดับดีเยี่ยมตาม
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการกำกับโรงงาน
ประจำปี 2565

2565

บริษัทฯ รับรางวัล
“ISB Awards 2022 จาก
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.)

2565

บริษัทฯ ได้รับโล่แสดงความขอบคุณ
ในการเข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาพลังงาน
ภายใต้โครงการนำร่องมาตรการบังคับ
ใช้เกณฑ์มาตรฐานอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.)

2565

บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ระดับองค์กร
ในปี 2565 จากองค์การบริหาร
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

2565

บริษัทฯ ได้รับรางวันและเกียรติบัตร
จรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2565
(TCC Best Award 20TH)
ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงถึงองค์กรที่มี
การบริหารอย่างมีจรรยาบรรณ
ตามหลักจรรยาบรรณ
ของหอการค้าไทย

2565

บริษัทฯ ได้รับโล่และเกียรติบัตร
CSR-DIW Award ประจำปี 2565
ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(CSR-DIW to achieve SDGs)
จากกรมโรงงงานอุตสาหกรรม

2565

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน
หรือ Thailand Sustainability
Investment (THSI) ประจำปี 2565
สำหรับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
บริการ โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

2565

บริษัทฯ ติดอันดับ 1 ใน 100
ของ ESG100 ปี 2565
ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดย
สถาบันไทยพัฒน์

2565

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลอยู่ในระดับ
ดีเลิศ (Excellent) จากโครงการสำรวจ
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
(Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies – CGR)
ประจำปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2565

บริษัทฯ ได้คะแนนประเมิน
100 คะแนนเต็ม จากผลประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 (AGM Checklist)
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2563

บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็น
สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทย (CAC)
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2563

บริษัทฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตร
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
ในฐานะที่ดำเนินงานและส่งเสริม
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”
(คาร์บอนฟุตพริ้นต์) ประจำปี 2563

2563

บริษัทฯ ได้รับมอบโล่มาตรฐาน
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Factory) ในงาน “Eco Innovation
Forum 2020”
โดยได้รับรองตามมาตรฐานการ
บริหารจัดการโรงงานที่คำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการขับเคลื่อน
ระบบนิเวศให้เติบโตอย่างสมดุล

2563

บริษัทฯ ติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีที่ 5
ของ ESG100 ปี 2563 ซึ่งเป็นการ
จัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ ที่มีการ
ดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance : ESG)

2562

บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท โกไฟว์
จํากัด ได้รับรางวัล จาก Thailand ICT
Awards 2019 (TICTA2019)
ในงานประกวด ซอฟต์แวร์ระดับชาติ
เป็นบริษัทผู้จัดทําระบบ Venio CRM
ตอกย้ำความสําเร็จ ก้าวสู่ผู้นําระบบ CRM
บนสมาร์ทโฟนที่น่าใช้งานมากที่สุด

2562

บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ที.เค.เอส.
สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จํากัด ได้รับ
เครื่องหมายรับรองฮาลจากสํานักงาน
คณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์
กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ตาม
กรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการ
ศาสนาอิสลาม

2562

บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีที่ 4
ของ ESG100 ปี 2562 ซึ่ง เป็นการ
จัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์
เป็นการคัดเลือกจากบริษัท หลักทรัพย์
จดทะเบียน จํานวน 771 บริษัท ที่มีการ
ดําเนินงาน โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental,Social and
Governance : ESG)

2561

บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน
กลุ่มของบริษัทหลักทรัพย์ ESG 100
ประจำปี 2561 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance : ESG)
อย่างต่อเนื่อง

2560

บริษัทได้รับรางวัล Best of the Best
ประเภท Best in More Than One
Production Process และรางวัล Gold
Award ประเภท Multi-Piece
Production & Campaigns
ในงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 12
(Thailand Print Award 2017)

2560

บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีที่ 2
ของ ESG100 ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดย
สถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจาก
บริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวน
656 บริษัท ในปี 2560 ที่มีการดำเนินงาน
โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance : ESG)

2559

บริษัทได้การรับรองเป็น
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
(Eco Factory)
จากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559

2559

บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 ของ ESG100
ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์
เป็นการคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์
จดทะเบียน จำนวน 621 บริษัท ในปี 2559
ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental,
Social and Governance : ESG)

2558

บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้าน
ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best
Company Performance Awards)
และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor
Relation Awards) กลุ่ม Market
Capitalization ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

2557

บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท ที.เค.เอส.
สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งพิมพ์ในงาน
Thai Print Award 2014 ครั้งที่ 9
โดยได้รับรางวัล “Silver Award”
ประเภทงาน Innovative/Special
Printing จากผลงานชิ้นเดียวกัน

2557

บริษัทได้รับรางวัล จาก CPX GROUP KILLER APP AWARDS

2556

บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท ที.เค.เอส.
สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด
ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งพิมพ์ในงาน
Thai Print Award 2013 ครั้งที่ 8
โดยได้รับรางวัล “Best of the Best”
ประเภทงาน Best in more than one
production process และได้รับรางวัล
“Silver Award” ประเภทงาน Innovative/
Special Printing จากผลงานชิ้นเดียวกัน

2555

บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเม้นท์ จำกัด
ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งพิมพ์
ในงาน Thai Print Award 2012
ครั้งที่ 7 โดยได้รับรางวัล “Silver Award”
ประเภทงาน Innovative/Special
Printing จากผลงานชิ้นเดียวกัน

2560

บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท ที.เค.เอส.
สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับ
รางวัล จากการประกวดสิ่งพิมพ์ในงาน
Asian Print Award 2009 ครั้งที่ 7
ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
1. Best of the Best ประเภทงาน Best in
more than one production process
2. Gold Award ประเภทงาน
Special Printing

2559

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Gold Award
ประเภท นิตยสาร วารสาร
ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น”
จากการประกวดสิ่งพิมพ์ในงาน
3rd Thai Print Award 2008
จัดโดยสมาคมการพิมพ์ไทย

2559

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Best of the Best : Best in more
than one production” จากการประกวดสิ่งพิมพ์ในงาน
1st Thai Print Award 2006 จัดโดยสมาคมการพิมพ์ไทย
บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “Best of the Best” ประเภท
Best Innovative Use of the Printing Process, รางวัล
Gold Award ประเภท Innovation in Printing, รางวัล
Bronze Award ประเภท Annual Financial Reports.
จากงานประกวด Asian Print Awards 2006 ครั้งที่ 4
ที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

การรับรองมาตรฐาน

บริษัทมีนโยบายในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและรักษาระบบควบคุมคุณภาพที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ด้วยความเชื่อมั่นในมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าและบริการ ซึ่งดำเนินการภายใต้การรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. Quality Management

ISO 9001
Quality Management System

2. Information Security Management

ISO 27001
Information Security Management System 

3. Business Continuity Management

ISO 22301
Business Continuity Management

ISO 29110
Software Project Management
and Software Development Process

4. Environmental Management

ISO 14001
Environmental Management System

Eco-Factory - The most efficient use
of resources in manufacturing

Green Industry Level 4 - Green Culture
in the organization

TGO CFO , CFP - Thailand Greenhouse
Gas Management Organization
(Public Organization and Product)

5. Product Manufacturing

HALAL Complies with the provisions
of the Islamic Religion

CODEX HACCP & GHPs - Good Hygiene
Practices (GHPs)/ The Hazard Analysis
and Critical Control Point
(HACCP) system (CXC 1-1969)

FSSC 22000 - Global Food
Safety Initiative – GFSI

MiT (Made in Thailand) Certificated from
The Federation of Thai Industries