นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

พร้อมเปิดรับพันธมิตรใหม่ ก้าวสู่
Tech Ecosystem อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้มีการพลิกโฉมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ โดยการทรานส์ฟอร์มธุรกิจจาก Security Printing
ไปเป็น Tech Ecosystem Builder เพื่อเดินหน้าเข้าสู่โลกดิจิทัล ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยี
มาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน สร้างธุรกิจใหม่ แบ่งเป็น Security & Fulfillment Solutions และ
Digital Transformation Solutions, IT Ecosystem, Tech Startup Investment ซึ่งแต่ละ บริษัทฯ
จะช่วยสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลงของบริษัท จะประสบความสำเร็จและมีการบริการ
แบบครบวงจรมากขึ้นตามความต้องการของลูกค้า

นอกจากนี้ยังมีการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจเพื่อเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีอย่างธุรกิจการ
ให้บริการบัตรครบวงจรและโซลูชัน การชำระเงิน (Smart Solutions Provider) การนำเสนอโซลูชัน
และบริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator หรือ SI) โดยมีลักษณะ
การขายแบบเบ็ดเสร็จ (Turn key) ตั้งแต่การให้ คำปรึกษาการออกแบบ ระบบการดำเนินการติดตั้ง
และการซ่อมบำรุงรักษา ตลอดจนการฝึกอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งาน รวมถึงการ
จัดจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในสำนักงานเพื่อคลอบคลุมตามความต้องการ ของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์
ไอทีชั้นนำของโลกซึ่งเป็นการต่อยอด จากกลุ่มธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทในการเป็น ส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้มีการพลิกโฉมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ โดยการทรานส์ฟอร์มธุรกิจจาก Security Printing ไปเป็น Tech Ecosystem Builder เพื่อเดินหน้าสู่โลกดิจิทัล มุ่งสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยี มาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสร้างธุรกิจใหม่ แบ่งเป็น Security & Fulfillment Solution และ Digital Transformation Platform, IT Ecosystem, Tech Startup Investment ซึ่งแต่ละบริษัทฯ จะช่วยสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่า การเปลี่ยนแปลงของบริษัทจะประสบความสำเร็จ และมีการบริการแบบครบวงจรมากขึ้นตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ ขยายขอบเขตการลงทุนของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างธุรกิจการให้บริการบัตรครบวงจรและโซลูชันการชำระเงิน (Smart Solution Provider) การนำเสนอโซลูชั่นและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator หรือ SI) โดยมีลักษณะการขายแบบเบ็ดเสร็จ (Turn key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาการออกแบบระบบ การดำเนินการติดตั้ง และการซ่อมบำรุงรักษา ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งาน รวมถึงการจัดจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในสำนักงาน เพื่อคลอบคลุมตามความต้องการของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ไอทีชั้นนำของโลก ซึ่งเป็นการต่อยอดจากกลุ่มธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder