“TECH ECOSYSTEM BUILDER FOR
SUSTAINABLE GROWTH”

ปี 2565 จะยังคงเป็นปีของการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นเป็นลำดับ หากเทียบกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่ฟื้นตัวช้า เพราะมีสัดส่วนการพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวสูง พิษจากโควิด 19
ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจซบเซามากว่า 2 ปี แม้ว่าการเข้าสู่ยุคดิจิทัลจะเป็นกระแสที่ดำเนินมาระยะหนึ่งแล้ว แต่การแพร่ระบาดของโควิด 19
ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและบทบาทของโลกดิจิทัลในการดำเนินชีวิตของคนจำนวนมาก ดังนั้น ในระยะถัดไปเราจะได้เห็นการลงทุน
และการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่เข้มข้นขึ้น

กลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2565 ภาพธุรกิจของ TKS จะเปลี่ยนไปเป็น Tech Ecosystem Builder มากขึ้น บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการ

ปรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพัฒนานวัตกรรมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ปรับโครงสร้างองค์กรในกลุ่มบริษัทให้เกิดผลผนึกทั้งด้านการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ และด้านการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยรวม สำหรับรักษาฐานลูกค้าเดิมควบคู่ไปกับการหาพันธมิตร
ทางธุรกิจรายใหม่ และยังคงเดินหน้าในการลงทุนต่อเนื่อง เพื่อบรรลุกลยุทธ์ของบริษัทและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ปัจจุบันถือว่า TKS เดินมาถูกทาง ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้บริษัทเราเข้มแข็งมากขึ้น

ส่วนภาพรวมผลการดำเนินงานยังเป็นไปตามที่คาด TKS ให้ความสนใจที่จะร่วมเข้าซื้อและควบรวมกิจการใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติมเพิ่มต่อยอดธุรกิจและสร้างความแข็งแกร่ง แต่ต้องขึ้นอยู่กับศักยภาพของดีลนั้นๆ โดยไม่ได้จำกัดโอกาสในการลงทุน สำหรับการลงทุนผ่าน

บริษัท เน็กซ์ เวนเจอร์ส จำกัด ในปี 2565 มีโอกาสเห็นการเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพหรือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากการลงทุนใน Dezpax สตาร์ทอัพบรรจุภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่ม บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง ที่ดำเนินธุรกิจสายเทคโนโลยี Digital Transformation เพื่อเปิดประตูสู่ธุรกิจที่เป็นเทรนด์ของโลกในอนาคต มีการกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยี อย่างการลงทุนในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC และ บริษัท แอ็ดวานซ์
อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ถือเป็นการเติมเต็มศักยภาพ Tech Ecosystem Builder เนื่องจากเป็น System Integrator อันดับต้นๆ ของประเทศ และมีผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันที่บริษัทมี SYNEX ร่วมเติมเต็ม Ecosystem และนี่ถือว่าเป็นการพลิกโฉมปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ของ TKS จาก Security Printing ไปเป็น Tech Ecosystem Builder
ตามแนวทางกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทและเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

กลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในปี 2565 TKS ยังคงให้ความสำคัญในการรักษายอดขายในกลุ่มธุรกิจหลักควบคู่ไปกับการโฟกัสธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต ได้แก่ Security Label และ Platform Solution ซึ่งมีกำไรขั้นต้นสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจหลัก โดยฝ่ายบริหาร

ให้ความสำคัญในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Operation Efficiency) มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะการจัดการเงินทุนหมุนเวียน
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและลดต้นทุนทางการเงิน การใช้กระบวนการผลิตแบบ Automation และการควบคุมค่า
ใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผลการดำเนินงานจะเป็นไปตามแผนและงบประมาณที่วางไว้

โดยผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 1,581.8 ล้านบาท ลดลง 135.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 จากปีก่อน รายได้

ที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดขายกลุ่มธุรกิจบัตรพลาสติก จากการที่บริษัทฯ ได้มีการขายกลุ่มธุรกิจดังกล่าวออกไป
ในไตรมาสที่ 3/2564 อย่างไรก็ตามการลดลงดังกล่าวถูกชดเชยบางส่วนด้วยรายได้ของกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต (Growth Business) ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่แข็งแกร่ง โดยบริษัทยังสามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้น
อยู่ที่ร้อยละ 30.4 เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 28.5 บริษัทฯมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 167.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.8 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 23.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.4 ฐานะการเงิน
ของบริษัทฯ ยังมีความแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.30 เท่า

โดยปี 2566 เชื่อว่ายังเห็นการเติบโตที่ดีของ TKS แม้จะมียอดขายบางส่วนลดลง แต่บางกลุ่มก็เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังเชื่อว่ารายได้จะเติบโต

ได้ราว 10% ซึ่งยังเดินหน้าในการขยายการลงทุนใหม่ๆ ตามกลยุทธ์การเป็น Tech Ecosystem Builder ที่ผ่านมาก็ได้มีการสร้าง Ecosystem ไว้จำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของ TKS ที่หลายคนมีความกังวลก่อนหน้านี้ว่าจะไม่เห็นการเติบโต จากธุรกิจเดิม แต่จริงๆ
แล้วธุรกิจเดิมได้มีการวางรากฐานไว้อย่างแข็งแกร่ง การมีธุรกิจใหม่ยิ่งเข้ามาช่วยเสริม ดังนั้นน่าจะเห็นการลงทุนใหม่ๆ ต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและพร้อมเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรม “T.K.S. Group Zero Corruption สอดส่อง สงสัย ส่งข่าว” เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับบุคลากรของบริษัทฯ อย่างจริงจัง รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับรางวัล

และเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการอย่างยั่งยืนที่สำคัญมากมาย อาทิเช่น บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Universe กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ได้รับรางวัล ISB INITIATOR จากงาน I-EA-T Sustainable Business Awards 2022 (ISB Awards) โครงการพัฒนาเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รางวัล CSR-DIW Award 2022 ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการในระดับ ‘ดีเลิศ’ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับรางวัล Outstanding Young Rising Star CEO Awards ในงาน SET Awards 2022 ถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ของบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น มีบทบาทสำคัญต่อการนำองค์กรสู่ความสำเร็จในมิติต่างๆ ด้วยความเป็นผู้บริหารสูงสุดรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดการพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมในด้านต่างๆ
และมีผลสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่ธุรกิจ ลูกค้า สถาบันการเงิน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้บริหารและพนักงาน

ทุกท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อ
ก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป