ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์
Hotlink Downloads

รายงานประจำปี  2562


ดาวน์โหลด

งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไข หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ36(1)การอนุมัติจ่ายเงินปันผล)


ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 2561


ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ปี 2560


ดาวน์โหลด

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ


ดาวน์โหลด

แนวปฏิบัติสาหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เลือก    

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาส 1 ประจำปี 2562

ข้อมูลเผยแพร่ที่สรุปมาเป็นตัวเลขข้อมูลในส่วนสำคัญทางด้านการเงิน และข้อมูลต่างๆ ในด้านงบการเงินของบริษัท


รายได้รวม

728.76

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

128.06

(ล้านบาท)

เพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และรูปแบบเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวาระต่างๆ ที่จะพบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลชี้แจงในเรื่องรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ปฏิทินแจ้งเตือนวัน-เวลากิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักลงทุนไม่พลาดกิจกรรมสำคัญต่างๆ

บทวิเคราะห์สำหรับวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนกับบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)