ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์
Hotlink Downloads

รายงานประจำปี  2562


ดาวน์โหลด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)


ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 2562


ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ปี 2560


ดาวน์โหลด

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ


ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564


ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เลือก    

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน ไตรมาส 2/2563

ข้อมูลเผยแพร่ที่สรุปมาเป็นตัวเลขข้อมูลในส่วนสำคัญทางด้านการเงิน และข้อมูลต่างๆ ในด้านงบการเงินของบริษัท


รายได้รวม

1,056.96

(ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

82.55

(ล้านบาท)

เพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และรูปแบบเพื่อแจ้งให้ทราบก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวาระต่างๆ ที่จะพบในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลชี้แจงในเรื่องรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผล และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ปฏิทินแจ้งเตือนวัน-เวลากิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดขึ้นของบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อให้นักลงทุนไม่พลาดกิจกรรมสำคัญต่างๆ

บทวิเคราะห์สำหรับวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจลงทุนกับบริษัท ที.เค.เอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)