นักลงทุนสัมพันธ์


บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานหลักจริยธรรม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จุดเด่นในการลงทุนฐานะการเงินแข็งแกร่ง

ที.เค.เอส. ความสามารถในการชำระหนี้สิน
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ต่ำกว่า 0.5 นอกจากนี้ยังมีกำไรสุทธิทุกปี
ติดต่อกันมายาวนานกว่า 10 ปี

กระจายการลงทุนในธุรกิจที่มี
ศักยภาพและมีความหลากหลาย

ที.เค.เอส. มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ดำเนินกิจกรรมการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ
หรือธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบรรลุกลยุทธ์
ของบริษัทฯ และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

สร้างการเติบโตด้วยระบบนิเวศน์
ทางธุรกิจภายใต้กลุ่มบริษัท
และเครือพันธมิตร

ที.เค.เอส.มุ่งเน้นการปรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ เป็น
Tech Ecosystem Builder เพื่อเดินหน้าสู่โลกดิจิทัล
มุ่งสู่การขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำเทคโนโลยี
มาเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสร้างธุรกิจใหม่

และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 


ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานในแต่ละปีแต่ทั้งนี้จะต้องไม่มี
ขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีประวัติ
การจ่ายต่อเนื่องมายาวนานกว่า 10 ปี

Hotlink Download

รายงานประจำปี 2566

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)

คู่มือบรรษัทภิบาล

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2566

จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข่าวประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

27

พฤษภาคม

2567


แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

24

พฤษภาคม

2567


แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

23

พฤษภาคม

2567


แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ข่าวจากสื่อต่างๆ

24

เมษายน

2567


TKS จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2567 ไฟเขียวจ่ายปันผลอีก 0.17 บ./หุ้น

25

มีนาคม

2567


TKS แนวโน้ม Q1 เติบโตต่อเนื่อง คาดทั้งปีรายได้โต 14%

22

มีนาคม

2567


TKS ส่งซิกโค้งแรกสดใส หนุนทั้งปีรายได้โต 14% แย้มศึกษาดีลซื้อกิจการดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

ปฏิทินนักลงทุน23

เม.ย. 2567
เวลา 15.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ณ ห้องมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

CEO Office
โทร : 02-784-5888
อีเมล์ : [email protected]

จรรยาบรรณสำหรับ
นักลงทุนสัมพันธ์